Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

19.06.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego:

69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do wnioskodawców pocztą tradycyjną.

Jednocześnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do kwoty 127 048 813,80 PLN. 

Wstecz