Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”

06.02.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna drugiej części wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”.
Chodzi o 25 wniosków, obejmujących działaniem proces kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, których proces kontraktacji był wstrzymany.

Wszystkie 25 wniosków ocenionych zostało pozytywnie (wnioski spełniły kryteria merytoryczne 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz w ocenie kryteriów merytorycznych od każdego z oceniających, którego ocena brana była pod uwagę, uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej), z czego jednak 2 Wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania projektu na etapie wznowionych negocjacji (WND-POWR.03.01.00-00-KN11/18, WND-POWR.03.01.00-00-KN48/18).

Ostatecznie na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazły się 23 wnioski, o łącznej wartości ogółem 48 585 755,94 PLN, w tym łączna kwota dofinansowania 47 059 548,62 PLN.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców pocztą tradycyjną.

Lista projektów ocenionych pozytywnie - po wznowionych negocjacjach
Lista projektów ocenionych pozytywnie - po wznowionych negocjacjach (skan)

Wstecz