Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”

10.01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) jednego wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła wniosek o dofinansowanie projektu Akademii Ignatianum w Krakowie pt. „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”. Uzyskał on ocenę pozytywną i został skierowany do dofinansowania. Poniżej lista rankingowa.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Wstecz