Informacja o wynikach oceny projektów w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I (lista rankingowa po procedurze odwoławczej)

10.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 r. zakończyły się negocjacje (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

Jeden projekt uzyskały ocenę pozytywną i został skierowany do dofinansowania.

Poniżej lista rankingowa.

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej


Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Wstecz