Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

01.02.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczących rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji ogłoszonym w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III PO WER.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło do NCBR 204 wnioski.

Wstecz