Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 dotyczącym opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne

04.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, iż w dniu 2 grudnia 2019 r. (godz. 14.00) zakończył się nabór wniosków w konkursie Projektowanie uniwersalne ogłoszonym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III PO WER.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło do NCBR 41 wniosków, na łączną kwotę 48 311 416,71 zł.

Obecnie trwa ich wstępna weryfikacja, pod kątem braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistej omyłki. Pracownicy NCBR kontaktują się za pośrednictwem modułu komunikacji w SOWA z Wnioskodawcami, których wnioski wymagają uzupełnienia (obligatoryjne załączniki).

Wstecz