Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Koronawirusy

26.06.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w I rundzie konkursu 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Koronawirusy.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych 40 złożonych wniosków, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a 38 wniosków skierowano do oceny.

Wstecz