Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – GAMEINN

18.07.2019

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 1/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – GAMEINN.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

Z puli 83 wniosków złożonych w konkursie, przeprowadzono weryfikację 81 wniosków (2 wnioski zostały wycofane). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych, po uwzględnieniu korekt i uzupełnień, do etapu oceny zostało skierowanych 77 wniosków.

Wstecz