Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne

09.09.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych 85 złożonych wniosków, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a 81 wniosków skierowano do oceny.

Wstecz