Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/ 4.1.2/2016 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

27.10.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 w  ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

W ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 154 wniosków (tj. wszystkich wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną).

Do dofinansowania rekomendowanych  zostało 19 projektów.

Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi  55 546 742,79 ,  z czego:

  • 7 171 986,61  zł to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
  • 48 374 756,18 zł  to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie powiadomi każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wstecz