Informacja w sprawie ustanowienia programu Patent Plus

06.12.2011

Program Patent Plus ma na celu zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z jednostek naukowych poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego, w tym również czynności rzecznika patentowego oraz intensyfikację komercjalizacji wynalazków tj. ułatwienie pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Program Patent Plus będzie wspierał działania, które były dotychczas  przedmiotem dofinansowania w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”, który do 30 września 2011 r. był realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków” (Dz. U. Nr 156, poz. 971). W związku ze zleceniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju prowadzenia całości działań związanych z realizacją ww. programu Ministra - ustanowienie programu  Patent Plus pozwoli na zapewnienie ram prawnych dla oceny i  finansowania projektów złożonych w ostatnim naborze wniosków prowadzonym do  30 września br., czyli do daty obowiązywania ww. Programu Ministra.

W ramach programu możliwe jest :

  1. dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa  innego niż Rzeczpospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego;
  2. finansowanie zadań związanych z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechnianie wiedzy o własności przemysłowej. 
Wstecz