IV edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe w ramach programu ERA-NET IB

01.02.2013

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2013 otwarto nabór wniosków w czwartej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB, we współpracy z konsorcjum ERA-NET EuroTransBio. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.

Temat konkursu:

“Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”

Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

 • Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses;
 • Metabolic engineering of microorganisms, including the use of synthetic and systems biology approaches;
 • Novel down-stream processes e.g. reduced costs;
 • Fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals, including  bio-monomers, oligomers and polymers;
 • Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side streams, and other renewable carbon sources into value added products;
 • New valuable products by plant cell cultures and animal cell cultures.

Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe.

W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 3, a maksymalnie 8 grup badawczych, z co najmniej 3 różnych krajów/regionów uczestniczących w konkursie. Koordynator projektu (jednostka koordynująca) musi pochodzić z kraju, który jest członkiem programu ERA-IB/EuroTransBio (lista agencji finansujących poniżej). Grupy badawcze z krajów nie będących partnerem w konkursie mogą uczestniczyć w projektach pod warunkiem, iż są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków. Ponadto, ich udział musi być niezbędny do osiągnięcia celu projektu.

Udział partnera przemysłowego w każdym konsorcjum jest obowiązkowy.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Application guidelines”.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 26 marca 2013.

 1. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 28 czerwca 2013.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2013 poprzez wybór przez panel merytorycznie najlepszych wniosków i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 3. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.
 4. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Koszty pośrednie:

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych oraz instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Partnerzy biorący udział w konkursie:

Partnerzy ERA-IB:

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia
 • Styrelsen for Forskning og Innovation (DASTI), Dania
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Niemcy
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Niemcy
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Niemcy
 • Norges forskningsråd (RCN), Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turcja
 • Technology Strategy Board (TSB), Wielka Brytania
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Wielka Brytania

Partnerzy EuroTransBio:

 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia (również partner ERA-IB)
 • Directorate General Operational for Economy, Employment and Research (DG06), Belgia
 • Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes), Finlandia
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Germany (również partner ERA-IB)
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja (również partner ERA-IB)
 • Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Hiszpania

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu ERA-IB:

www.era-ib.net/call_doc4thJointCall

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Małgorzata Ziemińska

malgorzata.zieminska-at-ncbr.gov.pl

Tel: +48 (22) 39 07 140, +48 785 661 475

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

 

Wstecz