Komunikat dotyczący zmian w programie BRIdge Alfa

10.08.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, doprecyzowaniu uległa definicja beneficjenta (w art. 272 pkt 2), o którym mowa w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (tzw. rozporządzenie ogólne).

W wyniku tej zmiany beneficjentem jest „podmiot publiczny lub prywatny lub osoba fizyczna, odpowiedzialny za inicjowanie lub zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz

a) w kontekście pomocy państwa – podmiot, który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem przypadku, gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EURO, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013, (UE) nr 1408/2013 i (UE) nr 717/2014 (…)”;


Definicja „beneficjenta” zawarta w rozporządzeniu ogólnym ma bezpośrednie zastosowanie i bezpośrednie przełożenie na system finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że z chwilą wejścia w życie rozporządzenia 2018/1046/UE, tj. z dniem 2 sierpnia 2018 roku, przesądzono, że jedynie projekty grantowe, w których kwota pomocy jest niższa niż 200 000 EURO mogą zachować dotychczasową strukturę, w której beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy dalszym podmiotom. W konsekwencji pomoc o wartości równej lub wyższej od 200 000 EURO nie może być przekazywana w dotychczasowej strukturze projektów grantowych.


W związku z powyższym od dnia 2 sierpnia 2018 roku, Przedstawiciel NCBR w Komitecie Inwestycyjnym Funduszu Bridge Alfa nie jest uprawniony do akceptowania Decyzji Inwestycyjnych dotyczących projektów B+R, gdzie przewidziane wsparcie ze środków NCBR przekracza równowartość kwoty 200 000 EURO. Możliwe będzie natomiast podejmowanie Decyzji Inwestycyjnych oraz zawieranie Umów o Wsparcie przyznających pomoc publiczną grantobiorcom w wysokości niższej niż 200 000 EURO. Jednocześnie, w kontekście wejścia w życie rozporządzenia, Decyzje Inwestycyjne, które zostały podjęte, w przypadkach, w których nie zostały jeszcze zawarte Umowy o Wsparcie do dnia 1 sierpnia br. włącznie, będą przedmiotem ponownego głosowania Komitetu Inwestycyjnego Funduszu, przy zachowaniu dopuszczalnej w przepisach wysokości grantu.

Wynikające z wejścia w życie rozporządzenia zmiany nie wpływają na całkowitą kwotę dofinansowania przyznaną beneficjentom programu Bridge Alfa na realizację projektu grantowego. Nie tworzą też żadnej przeszkody dla zapewnienia grantobiorcom, którzy będą uzyskiwać wsparcie z programu BRIdge Alfa do kwoty 200 000 EURO, dalszego finansowania projektów B+R zgodnie z prawem z innych źródeł, w szczególności w formie inwestycji od Funduszu.

Informacja w sprawie ww. zmian została przesłana Funduszom BRIdge Alfa.

Wstecz