Komunikat o zmianie zasad udzielania zgód na podwykonawstwo w projektach PO IR

02.10.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach PO IR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się na uproszczenie procedur dotyczących wydawania zgód na zawieranie umów z podmiotami trzecimi (tzw. zgody na podwykonawstwo). W związku z tym:

1) począwszy od 1 października 2018 r. NCBR zaprzestaje wydawania zgód na podwykonawstwo zlecane jednostkom innym niż jednostki naukowe posiadające ocenę co najmniej „B”, uznając, że wymóg ten, jako wynikający z nieobowiązujących już Wytycznych Programowych PO IR, przestał obowiązywać;

2) w mocy pozostaje obowiązek Beneficjentów uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej na:

• zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż 50.000,00 złotych netto;
• zawarcie umowy, na mocy której Beneficjent ponosi koszty patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych), o wartości kwalifikowalnej w projekcie wyższej niż 209 000 euro, nabytych od innych podmiotów niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

W odniesieniu do powyższych wydatków zgody będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie NCBR informuje, że wszelkie wnioski o wydanie zgód, o których mowa w punkcie 1) powyżej zostaną przez NCBR rozpoznane poprzez poinformowanie Beneficjentów o braku obowiązku uzyskiwania zgody NCBR.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do zgód, o których mowa w punkcie 1), Beneficjenci we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków PO IR nie są już zobligowani do uzyskiwania uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej POIR na zawarcie umów z wykonawcami niebędącymi jednostkami naukowymi o określonej Przewodnikami kwalifikowalności ocenie. Zgoda Instytucji Pośredniczącej POIR jest nadal wymagana celem zawarcia umowy z podmiotem powiązanym oraz zawarcia umowy, na mocy której Beneficjent ponosi wydatki wartości niematerialnych i prawnych o wartości kwalifikowalnej w projekcie wyższej niż 209 000 euro (wg średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Wstecz