Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 27.03.2019 r.

10.04.2019

Marcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W obradach Rady uczestniczyli – stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel oraz Pani Katarzyna Kaczkowska, Zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, reprezentująca ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z głosem doradczym. Ponadto, w roli obserwatora, udział wzięła Pani Maria Latanowicz – Nowak, reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” INFOSTRATEG i uruchomiła proces konsultacji tej propozycji.

Ponadto, Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

  • zmiany Regulaminu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjmując jednolity tekst dokumentu;
  • Sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2018 rok;
  • Sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2018 rok;
  • Sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia BRIdge Alfa Pilotaż.

Jednocześnie, podczas posiedzenia Rada:

  • wysłuchała informacji Dyrektora Centrum dotyczącej stanu zatrudnienia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • przedłożyła swoją rekomendację na członka międzynarodowego zespołu ekspertów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”;
  • wskazała swojego przedstawiciela w Komitecie Sterującym Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling.

Kolejne posiedzenie Rady Centrum odbędzie się 17 kwietnia 2019 r.

Wstecz