Komunikat w sprawie możliwości publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców POIR w Bazie konkurencyjności

12.01.2018

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju wprowadziło możliwość publikacji zapytań ofertowych w Bazie konkurencyjności również dla wnioskodawców PO IR (podmiotów ubiegających  się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów). Przedmiotowa zmiana stanowi realizację pkt. 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (tzw. Wytycznych horyzontalnych) z dnia 19 lipca 2017 r.

W związku z tym, od 1 stycznia 2018 r. w ramach zasady konkurencyjności zrezygnowano z wymogu wysyłania przez wnioskodawców POIR zapytania do minimum 3 potencjalnych wykonawców oraz jego zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. Tym samym uległy ujednoliceniu zasady publikacji zapytań ofertowych obowiązujące Beneficjentów oraz wnioskodawców POIR - minimalnym warunkiem w tym zakresie jest ogłoszenie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.

Wstecz