Komunikat w sprawie zmiany technicznej załącznika Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2017 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów

08.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z wątpliwościami Wnioskodawców, w Liście dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w części odnoszącej się do Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum, uzupełniono informację o wymogu dostarczenia przez Wnioskodawcę/ Lidera konsorcjum następującego dokumentu:

a) Sprawozdania finansowe konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości

lub

b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty

albo

c) Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).

Dodatkowo doprecyzowano, w jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie kopii zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną Listą dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wstecz