Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

04.07.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że w dniu 4 lipca 2013 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.


Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.


Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową wraz załącznikami:

Wstecz