Konsultacje środowiskowe założeń programu strategicznego GOSPOSTRATEG

04.10.2016

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”

Do udziału w konsultacjach środowiskowych zapraszamy:

 • ministerstwa-interesariuszy programu
 • Radę Główną Instytutów Badawczych
 • Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Polską Akademię Nauk
 • Krajowe Platformy Technologiczne
 • izby gospodarcze, związki i stowarzyszenia przedsiębiorców
 • uczelnie wyższe
 • instytuty badawcze
 • inne jednostki zajmujące się działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną w obszarze objętym programem.

Opiniowaniu podlegają Założenia projektu programu obejmujące:

 • wstęp i podstawę prawną programu
 • uzasadnienie
 • diagnozę sytuacji w obszarach nauki i gospodarki objętych programem
 • zakres tematyczny programu
 • określenie celu głównego i celów szczegółowych programu.

Opinie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki należy przesłać wyłącznie na dedykowanym formularzu opinii w terminie 4 tygodni od publikacji na stronie internetowej NCBR, tj. do dnia 2 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w wersji papierowej na adres:

Katarzyna Pietruszyńska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Dodatkowo należy przesłać edytowalną wersję elektroniczną na adres gospostrateg-at-ncbr.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że w ramach konsultacji środowiskowych istnieje możliwość zorganizowania konferencji i seminariów naukowych. Konsultacje w tej formie mogą być organizowane przez wyżej wymienione podmioty po uzgodnieniu z Dyrektorem NCBR. Formularz opinii w imieniu uczestników konferencji lub seminarium przesyła do NCBR organizator.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania opinii.

Do pobrania:

Wstecz