M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2015

06.02.2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 03.02.2015 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu
M-ERA.NET Call 2015

Tematy konkursu  

 • New Surfaces and Coatings
 • High performance synthetic and biobased composites
 • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
 • Materials  for Additive Manufacturing

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie    
m-era.net/joint-call-2015/participating-countries-regions-call-2015

Wnioskodawcy  

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

Data otwarcia naboru wniosków (I etap)    
3 lutego 2015

Data zamknięcia naboru wniosków (I etap)    
9 czerwca 2015 (godz.: 12:00)

Data zamknięcia naboru wniosków (II etap)    
10 listopada 2015

Nabór wniosków    
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny  www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission

Procedura konkursowa  

Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych  

Pierwszy kwartał 2016

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.

Kurs euro    

4,1620

Dofinansowanie  

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe


Rozpoczęcie realizacji projektów – czerwiec 2016

Status prawny konkursu   

 • art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),
 • art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788)’
 • § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).


Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: m-era.net/joint-call-2015


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 160

kom.: +48 519 684 052

   
Kontakt w sprawach finansowych:
Imię i nazwisko: Wojciech Gruszczyński
Tel: + 48 22 39 07 215
E-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Strona internetowa programu  

m-era.net
    

Materiały do pobrania:

 1. Guide for Proposers
 2. PreProposal Form
 3. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 4. Przewodnik kosztów kwalifikowanych

 

Wstecz