MARTEC II Call 2012

05.04.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że nabór wniosków na projekty badawcze w dziedzinie technologii morskichw konkursie Maritime Technologies Call 2012 organizowanym przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II będzie trwał w okresie 2 – 30 kwietnia 2012 r. W konkursie uczestniczy 12 krajów partnerskich (Białoruś, Niemcy, Dania, Hiszpania, Islandia, Finlandia, Francja, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja oraz Wielka Brytania).

Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie tylko razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.

Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:

A.        Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operations
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry / technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Fishing /aquaculture

B.         Działania zintegrowane:

 • Safety and security
 • Environmental impact
 • Human elements

NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1 mln EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach dotyczących wyżej wymienionych obszarów badawczych. O dofinansowanie mogą wnioskować polskie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe zgodnie z wymogami prawa krajowego.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:

 1. Od 2 do 30 kwietnia 2012 r. (17:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.martec-era.net/opencall/.
 2. Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR, zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny Zespól Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).
 5. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o dofinansowaniu polskich podmiotów.

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 1. National Academy of Sciences of Belarus – NASB – Białoruś
 2. Danish Maritime Authority – DMA – Dania
 3. Associations of Finnish Marine Industries – AFMI – Finlandia
 4. Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing – MEDDTL – Francja
 5. Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas – INNOVAMAR – Hiszpania
 6. Icelandic Maritime Administration – IMA – Islandia
 7. Federal Ministry of Economics and Technology – BMWi – Niemcy,
 8. Research Council of Norway – RCN – Norwegia
 9. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju – NCBiR – Polska
 10. Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii - Stiintifice Universitare – UEFISCDI – Rumunia
 11. Scientific and Technological Research Council of Turkey – TUBITAK – Turcja
 12. Technology Strategy Board – TSB – Wielka Brytania

Kontakt w NCBR:

Jakub Sypień

Koordynator projektu ERA-NET MARTEC

e-mail: jakub.sypien-at-ncbr.gov.pl

tel.:  +48 515 061 539

Narodowe Centrum Badań i RozwojuZespół ds. Projektów Badawczych(Konkurs ERA-NET MARTEC II)ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Do pobrania:

Call Text
Informacja dla Wnioskodawców
Ulotka konkursu Maritime Technologies Call 2012

Status prawny:

 1. Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 2. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 4. Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz