Nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

22.11.2016

Szanowni Państwo,

informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów krajowych i międzynarodowych. Nowy wzór Umowy będzie miał zastosowanie do wszystkich umów zawieranych po dacie zamieszczenia Umowy na stronie www.ncbr.gov.pl.

Szczegółowe warunki realizacji projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji projektu (Warunki ogólne), stanowiących integralną część Umowy. Zmiana postanowień Warunków ogólnych, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Jedyną wiążącą treścią Warunków ogólnych jest dokument zamieszczony na stronie www.ncbr.gov.pl, a wszelkie rozbieżności interpretacyjne dotyczące treści wersji Warunków ogólnych będą rozstrzygane w oparciu o ich brzmienie zamieszczone na ww. stronie. Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.ncbr.gov.pl, z mocą obowiązującą od daty zawarcia Umowy. Każda zmiana brzmienia Warunków ogólnych wchodzi w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie www.ncbr.gov.pl.

Wstecz