Ogłoszenie konkursu 1/POKL/4.1.1/2011

10.11.2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 10 listopada 2011 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2011 na dofinansowanie projektów dotyczących programów rozwoju uczelni w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 10 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 000 000 PLN.

Instytucja Pośrednicząca pragnie doprecyzować, iż w ramach przedmiotowego konkursu dopuszczalna jest realizacja zarówno projektów zawierających jeden z określonych elementów (podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią oraz wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni), jak i projektów zawierających oba ww. elementy.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do dokumentacji konkursowej:

Wstecz