Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185

09.08.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 9 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym  konkursie Synthesis, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa i tematyka konkursu

BONUS call 2017: Synthesis

Tematy konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis):

 1. Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region
 2. A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies
 3. Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea
 4. Policy instruments and institutions for nutrient abatement
 5. High frequency automated in situ observations in the Baltic
 6. Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage
 7. Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being
 8. Improved maritime risk analysis and mitigation
 9. Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps

Państwa/partnerzy biorący udział

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).

Data otwarcia naboru wniosków

9 sierpnia 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

Termin wstępnej rejestracji wniosków mija 9 października 2017 r., godz. 17.00 CEST

Termin składania pełnych wniosków mija 9 listopada 2017 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków

Wnioski wstępne i pełne w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Programme Support System (EPSS) epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

II kwartał 2018 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 420 200 euro.

Kurs euro wg European Central Bank z dnia otwarcia konkursu: 4,2670

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dodatkowe informacje

Poziomy dofinansowania dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorstw określono w przewodniku dla wnioskodawców (Guide for applicants specific to the 'BONUS call 2017: Synthesis').

W przypadku przedsiębiorców działania takie jak zarządzanie projektem, upowszechnianie wyników nie mogą być odrębnymi zadaniami w harmonogramie.

Wnioskodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu w NCBR przed złożeniem wniosku w systemie EPSS.

Kontakty:

Koordynator programu BONUS-185 w NCBR:

Hanna Sroczyńska

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 198

e-mail: hanna.sroczynska-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w sprawach finansowych w NCBR:

Agnieszka Płońska

Sekcja Finansowania Projektów  B+R

Dział Finansowy

tel.: +48 22 39 07 205

e-mail: agnieszka.plonska-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w BONUS EEIG:

BONUS Secretariat

Hakaniemenranta 6

00530 Helsinki, FINLAND

tel. +358 40 040 4011

fax +358 9 4780 0044

helpdesk-at-bonusportal.org (pytania dotyczące konkursu)

epss-at-bonusportal.org (pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)

Strona internetowa programu:

www.bonusportal.org

Dalsze informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem www.bonusportal.org/synthesis

Materiały do pobrania:

 

Wstecz