Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET WaterWorks2015: ,,Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”

16.02.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 16  lutego 2016 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

  • Increasing the efficiency and resilience of water uses;
  • Monitoring and reducing soil and water pollution;
  • Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.

Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.

Data otwarcia naboru wniosków:

Otwarcie naboru wniosków wstępnych:

16 luty 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych:

19 kwietnia 2016 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

I-II kwartał 2017r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,4062 PLN

Status prawny konkursu:

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zakładce Materiały do pobrania oraz na stronie konkursu pod adresem: www.waterjpi.eu

Link do dokumentów konkursowych:

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Kinga Szymańska-Rzeźnik

tel.: 22 39 07 457

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.:  22 39 07 215

Sekcja Finansowania Projektów B+R.

Dział Finansowy

Sekretariat konkursu:

Foundation for Science and Technology, Portugalia

Wstecz