PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 8/1.2/2016/POIR – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

04.07.2017

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu  8/1.2/2016/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dołączyły projekty o numerach:  POIR.01.02.00-00-0300/16 i POIR.01.02.00-00-0330/16.

Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wstecz