Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

17.03.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

1. Przedmiot i cel dofinansowania

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

i/lub

  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

3. Termin i tryb złożenia formularza realizacji działania

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Formularze złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: norwaygrants-at-ncbr.gov.pl, podając w tytule maila akronim działania.

Wzór formularza realizacji działania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania poniżej).

Wykaz dodatkowych dokumentów składanych razem z formularzem podany jest w pkt. 1 załącznika nr 2 do Regulaminu (do pobrania poniżej).

4. Wysokość dofinansowania i przyznanie środków

Indykatywny budżet OP przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze.

Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.

Złożone formularze są weryfikowane przez OP zgodnie z kryteriami weryfikacji formalnej i merytorycznej, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu (do pobrania poniżej).

Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.

Podmioty, których formularze zostaną pozytywnie zweryfikowane otrzymają informację o przyznaniu dofinansowania wraz ze wzorem umowy.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.

W terminie 15 dni od zakończenia realizacji działania podmiot zobowiązany jest złożyć raport końcowy, na podstawie którego jest przekazywane dofinansowanie w formie refundacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym Regulaminie naboru na działania bilateralne  w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i załącznikach. W Regulaminie zostały określone m.in. stawki, według których będą rozliczane ryczałtowo koszty działania.

Do pobrania:

Osoby kontaktowe w NCBR:

Maciej Jędrzejek

tel: +48 22 39 07 160

Hanna Sroczyńska

tel.: +48 22 39 07 198

Wstecz