Ponad 183 miliony zł na budowę nowoczesnych centrów naukowo-dydaktycznych w czterech uczelniach

19.12.2012

Uniwersytet Łódzki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański to uczelnie, które wzbogacą się o nowoczesne sale wykładowe i laboratoria badawcze.

Nowoczesne sale dydaktyczne, specjalistyczne laboratoria dydaktyczno-badawcze, a także pracownie komputerowe, powstaną na kolejnych czterech uczelniach dzięki środkom przekazanym w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

19 grudnia 2012 r. przedstawiciele władz uczelni podpisali umowy o dofinansowanie projektów z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI), pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej. Całkowita kwota dofinansowania dla inwestycji wyniesie ponad 183 mln. złotych.

1.    UNIWERSYTET ŁÓDZKI – dofinansowanie 25 970 920,71 zł
Przedmiotem projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie IV i V piętra budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego w segmencie B dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska” jest przebudowa i wyposażenie dwóch pięter budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Powstałe nowoczesne laboratoria mikrobiologiczne, genetyczne i biotechnologiczne wyposażone w unikalną, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą przyczynią się do poprawy jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział BiOŚ, a szczególnie na nowo powstałym kierunku genetyka.

2.    WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE - dofinansowanie 37 347 447,00 zł
W ramach projektu pn. „Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie” powstanie kompleksowy ośrodek dydaktyczno-badawczy, który zostanie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę ICT o wysokim standardzie. Infrastruktura ta pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz na kształcenie studentów I i II stopnia na kierunku informatyka, elektronika i komunikacja, geodezja i kartografia, budownictwo, mechatronika i budowa maszyn, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych, zgodnie z systemem krajowych ram kwalifikacji. Studenci skorzystają m.in. z siedmiu nowoczesnych laboratoriów, w tym robotyki i laboratorium sieciowego.

3.    POLITECHNIKA GDAŃSKA - dofinansowanie 67 186 928,68 zł
Uczelnia w ramach projektu pn. „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” przewiduje stworzenie pięciu laboratoriów m.in.  laboratorium 3D dla Wydziału Architektury oraz budowę nowego budynku - Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Planowane jest pełne wykorzystanie potencjału ICT dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Projekt zakłada modernizację procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, rozwój nowych kompetencji, tworzenie międzywydziałowych projektów zespołowych oraz ewaluację produktów i wdrożenie wyników prac dydaktycznych.

4.    UNIWERSYTET GDAŃSKI – dofinansowanie 53 066 956,80 zł
W ramach projektu pn. „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego” powstanie nowoczesny budynek kształcący specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii w obszarze nauk przyrodniczych istotnych dla rozwoju gospodarki. Efektami projektu będą m.in. innowacyjne rozwiązania w zakresie ICT, wprowadzenie nowych przedmiotów w trybie e-learningu, utworzenie ponad 500 stanowisk do pracy praktycznej oraz nowoczesnych laboratoriów i sal dydaktycznych na potrzeby Instytutu Biotechnologii.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (od 1 września 2011 r.) w aż trzech programach operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wstecz