Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków 2018

06.07.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otwarty został kolejny konkurs w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu

2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018

Obszary tematyczne

 • Bioeconomy
 • Infectious Diseases

Przedmiot finansowania

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Belgium (french speaking)
- Fund for scientific research (F.R.S – FNRS)

Brunei Darussalam – University of Brunei Darussalam

Bulgaria - Bulgarian National Science Fund (BNSF)

Cambodia - Ministry of Education and Youth (MOEY)

France - French National Research Agency (ANR)

Germany – Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

Indonesia – Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI)

Lao PDR - Ministry of Science and Technology (MoST)

Myanmar – Ministry of Education (MoE)

The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Industry, Energy & Emerging Technology(PCIEERD)

The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Health Research & Development (PCHRD)

Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)

Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)

Sweden - Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)

Switzerland - Swiss National Science Foundation (SNSF)

Thailand - National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

Thailand - Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)

Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)

  

Uwaga!

Niektóre z krajów/partnerów uczestniczą tylko w jednym z obszarów tematycznych. Aktualna informacja dostępna na https://www.sea-eu-jfs.eu/ i w Call Text. 

Data otwarcia naboru wniosków

18.06.2018 r. 

Data zamknięcia naboru wniosków 

18.09.2018 r., godz. 12:00 CET/ 17:00 Jakarta time

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 EUR na projekt. 

Okres realizacji projektów: do 36 miesięcy.

Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 18.06.2018 r.: 1 EUR = 4,2876 PLN

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:

Krystyna Maciejko 

tel.: +48 22 39 07 489

Sekcja programów międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

Strona internetowa programu:

Dokumenty do pobrania:

Wstecz