Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni oraz Zintegrowanych Programów Uczelni dla Rozwoju Regionalnego

04.09.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni – Ścieżka I
  • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni – Ścieżka II
  • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni – Ścieżka III
  • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie, zasadom realizacji działań projektowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
Agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres kamila.rusek@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2018 r.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przede wszystkim pracowników uczelni, którzy reprezentują komórki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych, które pracują nad wnioskiem
o dofinansowanie w ramach ww. konkursów, jak i osoby, które będą zaangażowane do realizacji projektu. Jednocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia udziału w spotkaniach przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczelni, prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli uczelni. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczoną dla potencjalnych beneficjentów, nie przewidujemy udziału w spotkaniu przedstawicieli firm doradczych.

UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Wstecz