Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach PO WER

28.05.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 ogłoszonego 20 maja 2015 r. w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: zasadom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. w Warszawie (miejsce spotkania oraz agenda zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem rejestracji na adres mailowy podany w formularzu).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: monika.markiewicz-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 11 czerwca 2015 r.
W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne Systemy antyplagiatowe”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie tylko jednej osoby z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na strony internetowej
NCBR.gov.pl.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz