Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020

02.04.2015

27 marca 2015 r. został zatwierdzony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020.

SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie.


Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw. Osie Priorytetowe):

 1. Oś I Osoby młode na rynku pracy,
 2. Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
 3. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
 4. Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 5. Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
 6. Oś VI Pomoc Techniczna.

W SZOOP doprecyzowane zostały formy wsparcia w ramach PO WER. W dokumencie można znaleźć, między innymi, następujące informacje:

 • na jakie działania w ramach Osi Priorytetowych Programu można uzyskać wsparcie,
 • jakie typy projektów mogą być realizowane w ramach konkretnego działania/poddziałania,
 • jakie są cele i oczekiwane rezultaty wsparcia,
 • kto może ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów,
 • kto jest ostatecznym odbiorcą wsparcia, a zatem do jakiej grupy docelowej powinny być kierowane projekty,
 • jakie tryby wyboru projektów przewidziano dla działań/poddziałań Programu,
 • jakie są zasady finansowania projektów,
 • jakie kwoty zostały przewidziane w Programie na realizację poszczególnych działań/poddziałań.


Wstecz