Trzeci konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET IB

01.03.2012

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2012 otwarto nabór wniosków w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.


Temat konkursu:

Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach.

Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

 • Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses;
 • Improvement of microorganisms by metabolic engineering and synthetic and systems biology approaches;
 • Innovative down-stream processing;
 • Innovative fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals, including  bio-monomers, oligomers and polymers;
 • Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side streams, and other renewable carbon sources into value added products;
 • New valuable products by plant and animal cell cultures.Wymagania (skrót):

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe.
W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 3, a maksymalnie 8 grup badawczych, z co najmniej 3 różnych krajów/regionów uczestniczących w konkursie. Koordynator projektu (jednostka koordynująca) musi pochodzić z kraju, który jest członkiem programu ERA-IB (lista agencji finansujących poniżej). Grupy badawcze z krajów nie będących partnerem w konkursie mogą uczestniczyć w projektach pod warunkiem, iż są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków. Ponadto, ich udział musi być niezbędny do osiągnięcia celu projektu.    
Wspólny wniosek międzynarodowy zostaje złożony przez koordynatora projektu w imieniu grup pochodzących z różnych państw. Poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednią organizację ze swojego kraju.
Maksymalny poziom dofinansowania udzielony polskiemu partnerowi zależy od typu wnioskodawcy (jednostka naukowa, mikro/mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca), a także od rodzaju prowadzonych badań naukowych i/lub prac rozwojowych (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe).


Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonym poniżej pliku „Informacja dla wnioskodawców”


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 1. W pierwszym etapie wnioskodawcy za pośrednictwem koordynatora swojego projektu nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 30 kwietnia 2012 r.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych, autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie w formie elektronicznej pełnych wniosków (full proposals) do 31 lipca 2012 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku listopada 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie z NCBR.
 5. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.Ważne terminy:

 • nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) – do 30 kwietnia 2012;
 • rozstrzygnięcie pierwszego etapu – pierwszy tydzień czerwca 2012;
 • nabór wniosków pełnych (full proposals) – do 31 lipca 2012;
 • ogłoszenie listy wniosków rekomendowanych do finansowania – listopad 2012;
 • rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów - początek 2013 r.Partnerzy biorący udział w konkursie:

IWT (Belgia), DASTI (Dania), ADEME (Francja), FNR (Niemcy), BMBF (Niemcy), SMUL (Niemcy), MOARD (Izrael), RCN (Norwegia), NCBR (Polska), FCT (Portugalia), UEFISCDI (Rumunia), FASIE (Rosja), MINECO poprzednio MICINN  (Hiszpania), TUBITAK (Turcja), TSB (Wielka Brytania) i BBSRC (Wielka Brytania).


Kontakt w ERA-IB:

Link do dokumentów konkursowych: www.era-ib.net/default.asp

Sekretariat konkursu:
Susan Licumahua
T: +31-70-34 40 615
F: +31-70-34 40 787
E: era-ib-at-nwo.nl

Strona internetowa programu ERA-IB:
www.era-ib.net

Kontakt w NCBR:

Małgorzata Ziemińska
e-mail: malgorzata.zieminska-at-ncbr.gov.pl
Tel. +48 785 661 475, +48 22 39 07 140

Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail: aleksandra.moscicka-at-ncbr.gov.pl
Tel. +48 22 39 07 131

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
Do pobrania:


Call text

Guidelines for Proposals

Oficjalne ogłoszenie prasowe

Informacja dla Wnioskodawców (NCBR)Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz