V konkurs (JTC 2013) w ramach ERA-NET E-Rare

11.12.2012

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia 2012 rozpoczęła się V edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.


Temat konkursu:


European Research Projects on Rare Diseases.


Cel konkursu:

Umożliwienie badaczom pochodzącym z różnych krajów rozpoczęcia współpracy naukowej, skupiającej się na realizacji projektów badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy i doświadczeń, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy. Tematyka powinna obejmować badania nad jedną lub wieloma chorobami rzadkimi (według definicji UE). W konkursie nie będą finansowane badania rzadkich nowotworów, rzadkich chorób zakaźnych i rzadkich przypadków niepożądanego działania leków.
 
Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe o charakterze translacyjnym. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie sześć (6) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie E-Rare mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków, przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć sześciu (6).    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.

Dofinansowanie (koszty pośrednie):

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie.

Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN
 • 15% w przypadku instytutów badawczych
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw


Dokładne informacje dostępne dokumencie „Guidelines for applicants”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 31 stycznia 2013.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 29 maja 2013.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2013 poprzez wybór przez panel merytorycznie najlepszych wniosków i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.
 5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

7 grudnia 2012 - 31 stycznia 2013 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)

Połowa kwietnia 2013 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

Połowa kwietnia 2013 - 29 maja 2013 - nabór wniosków pełnych (full proposals)

Październik 2013 - rozstrzygnięcie konkursu

Połowa 2014 - rozpoczęcie finansowania najlepszych projektów

Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Belgia - The Research Foundation Flanders (FWO)
Belgia - Fund for Scientific Research (FNRS)
Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Kanada - Canadian Institutes of Health Research Institute of Genetics(CIHR-IG)
Kanada - Fonds de recherché du Quebec-Sante (FRQS)
Francja - Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Rumunia - Executive Agency for Higher Education, Research, Development& Innovation Funding (UEFISCDI)
Szwajcaria - Swiss National Science Foundation (SNSF)
Turcja - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
Węgry - University Pecs (UNIPECS)
Węgry - Hungarian Scientific Research Fund(OTKA)
Włochy - Ministry of Health (MoH)

Kontakt E-Rare:

Strona internetowa konkursu: www.e-rare.eu/joint-call/5th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2013

Dr. Michaela GIRGENRATH
Tel: + 49 (0) 228 3821 1775
Mail: michaela.girgenrath-at-dlr.de

oraz

Dr. Michaela FERSCH
Tel: + 49 (0) 228 3821 1864
Mail: michaela.fersch-at-dlr.de

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 109


Do pobrania:

Guidelines for applicants

Call text

Wniosek wstępny (Pre-proposal)

Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz.U. z 2010 Nr 179 poz. 1206);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz