Wyniki I Konkursu w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG

23.12.2014

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza wyniki I Konkursu
w ramach Programu:

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG


w obszarach problemowych:

I. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności


II. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej


III. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa


IV. Ochrona Bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej


V. Leśnictwo i przemysł drzewny


W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 9 wniosków ocenionych najwyżej rekomendowanych do  dofinansowania i listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.


Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt 7 Regulaminu I konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą a  treści recenzji są już udostępnione w systemie OSF.

Przypominamy, iż odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu I konkursu można składać do Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wstecz