Wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów w ramach XI edycji Programu LIDER

17.09.2020

Uprzejmie informujemy, że Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER w składzie:

 • dr hab. n. o zdr. inż. Aleksandr Owczarek – Przewodniczący Zespołu
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska – Wiceprzewodnicząca Zespołu
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka – Wiceprzewodnicząca Zespołu

oraz członkowie Zespołu:

 • dr hab. inż. Artur Bartosik
 • dr hab. inż. Justyna Cybulska
 • prof. dr hab. inż. Anna Danuta Dobrzańska-Danikiewicz
 • dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon
 • dr hab. inż. Halina Garbacz
 • dr hab. Norbert Jankowski
 • dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda
 • prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski
 • dr hab. Anna Żaczek
 • dr hab. inż. Marcin Żemigała


zakończył prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów, złożonych w ramach Programu LIDER – XI edycja. W dniach 27-31.07.2020 r., 03-08.2020 r., 24-27.08.2020 r., podczas posiedzeń Zespołu, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 121 Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do drugiego etapu oceny merytorycznej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu XI konkursu w Programie LIDER (pkt V.1 lit. j) oceny uzyskane w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej są decydujące dla ustalenia finalnej listy rankingowej projektów. Wyniki I i II etapu oceny merytorycznej nie są sumowane.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmie decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania finansowania na realizację projektu na podstawie powyższej listy rankingowej, z uwzględnieniem przyznanej punktacji, wysokości środków finansowych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych.

Lista rankingowa ocenianych wniosków wraz z liczbą punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach na stronie NCBR zostanie zamieszczona lista wniosków, które w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Dyrektora Centrum, otrzymają dofinansowanie.
Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Wstecz