Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w trzecim konkursie w ramach współpracy polsko-tureckiej

30.06.2020

Uprzejmie informujemy, że w czwartym konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tureckiej, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK), złożono 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 38 mln złotych.

Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy.

Lista wniosków z pozytywną oceną formalną
Lista wniosków z negatywną oceną formalną

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały przekazane do oceny merytorycznej. Po jej zakończeniu NCBR i TÜBİTAK ustalą wspólną listę rankingową zawierającej wnioski rekomendowane do dofinansowania.

Wstecz