Wyniki pierwszego konkursu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy

22.05.2013

Uprzejmie informujemy, iż następujące projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy":

Nr wniosku Akronim Dofinansowanie (przyznane) Wkład własny Tytuł Lider Członkowie konsorcjum
Ścieżka A
BG-1/5 EKOŁUPKI 5 499 000 5 499 000 Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska; Politechnika Gdańska
BG-1/6 GASLUPMIKORS 7 000 000 7 000 000 Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Gdańska
BG-1/7 GASLUPSEJSM 25 500 000 25 500 000 Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/8
(negocjacje)
GAZGEOLMOD negocjacje Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu
BG-1/9 IRES 7 500 000 7 500 000 Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/11
(negocjacje)
ŁUPZAS negocjacje Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu "shale gas", "shale oil" oraz "tight gas" w Polsce oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG-1/13 MWSSSG 14 890 000 14 890 000 Metodologia wyznaczania sweet spot'ów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.; Instytut Nafty i Gazu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Warszawska
BG1-14 OPTIDRILLTEC 8 000 000 8 000 000 Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertrniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG1-17 ResDev 5 000 000 5 000 000
Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu; Politechnika Warszawska
BG1-19 SOIL 11 074 000 7 900 000
Optymalizacja metod zagospodarowywania odpadów powiertniczych
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Politechnika Lubelska; Instytut Nawozów Sztucznych; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Kruszywa Niemce S.A.
BG1-21 ZSM 3 500 000 3 500 000 Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Politechnika Warszawska; Politechnika Gdańska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Nafty i Gazu
Ścieżka B
BG1-1 BALTICPROPP 5 917 814,32 1 061 876,22 Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych Baltic Ceramics S.A. Politechnika Warszawska; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
BG1-10 JURASHALE 6 275 392,40 3 220 624 Wykorzystanie zaawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce Strzelecki Energia Sp. z o.o. Instytut Nauk Geologicznych PAN; Instytut Geofizyki PAN
BG1-15 Polymemtech 2 600 000 400 000 Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych Polymem  Ltd. Sp z o.o. Politechnika Warszawska
BG1-16 PPPI 3 423 842 74 250 Narzędzia otworowe - Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom SIM Gdynia Holding Sp. Z o.o. SK Politechnika Gdańska
Wstecz