Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 6/1.2/2017/POIR

13.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 6/1.2/2017/POIR w ramach  Programu sektorowego PBSE, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

W ramach II konkursu wpłynęło 59 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 297 135 597,90 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało skierowanych 59 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) skierowano 38 wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 19 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te spełniły wszystkie kryteria dostępu, osiągnęły minimalne progi punktowe w każdym z kryteriów punktowanych oraz uzyskały łącznie co najmniej 15 punktów w ramach wszystkich kryteriów punktowanych. Łączna kwota dofinansowania projektów zakwalifikowanych do dofinansowania to 100 704 226,64 zł.

Wstecz