Zakończenie oceny wniosków (podmioty o statusie MŚP) złożonych w pierwszej rundzie naboru, trwającej od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r. w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka

14.02.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie przez przedsiębiorstwa o statusie MŚP w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W ramach oceny projektów złożonych przez przedsiębiorstwa o statusie MŚP na pierwszej częściowej liście rankingowej opublikowanej 29 stycznia 2020 r. do dofinansowania zostały wybrane 24 projekty na łączną kwotę dofinansowania 219 273 579,29 PLN. Do dnia 7 lutego br. ocenione zostały kolejne 54 wnioski realizowane przez MŚP, z czego dnia 13 lutego 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 38 333 971,49 PLN. 27 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.


Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_MŚP_druga częściowa

Wstecz