Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszej rundzie naboru, trwającej od 01 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

01.08.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 80 wniosków, które wpłynęły w ramach pierwszej rundy konkursu, dokonano oceny 73 z nich.

Dnia 31 lipca 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 26 projektów, w tym:

  • 6 projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP, konsorcja z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP, na kwotę dofinansowania 36 980 069,89 PLN oraz
  • 20 projektów realizowanych samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP, na kwotę dofinansowania 87 716 456,02 PLN.

Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 124 696 525,91 PLN.

47 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, w tym:

  • 7 projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP, konsorcja z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP oraz
  • 40 projektów realizowanych samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_DUŻE
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_MŚP

Wstecz