Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszej rundzie naboru, trwającej od 01 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 „szybka ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus

15.07.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.W ramach pierwszej rundy konkursu wpłynął 1 wniosek, w której dokonano jego oceny merytorycznej.Dnia 08 lipca 2019 r. do dofinansowania nie został wybrany żaden projekt.Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 „szybka ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus – PIERWSZA RUNDA

Wstecz