Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszej rundzie naboru, trwającej od 30 września 2019 r. do 29 listopada 2019 r. w ramach konkursu 2/4.1.1/2019 poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim ,,Silesia pod błękitnym niebem”

14.02.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 2/4.1.1/2019 Działanie 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.
W ramach ww. rundy wpłynął 1 wniosek. W wyniku przeprowadzonej oceny dnia 13 lutego 2020 r. wniosek nie został wybrany do dofinansowania.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem” – PIERWSZA RUNDA

Wstecz