Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Koronawirusy

09.09.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 40 złożonych wniosków, dokonano oceny 37 z nich, z czego:

Dnia 8 września 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów, w tym 3 zlokalizowane w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 52 586 751,22 PLN oraz 5 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 16 220 454,20 PLN. 
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 68 807 205,42 PLN.

Dodatkowo, 29 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 1 wniosek został wycofany z oceny, a 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 97 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 – PIERWSZA RUNDA

Wstecz