Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru, trwającej od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

19.04.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena wg kryteriów oceny projektów złożonych w trzeciej rundzie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 92 wniosków, które wpłynęły w ramach trzeciej rundy konkursu, dokonano ich oceny, z czego:

19 kwietnia 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 27 projektów, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 408 001 506,24 PLN.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA

Wstecz