Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w III etapie naboru konkursu 1/4.1.4/2017 ,,Projekty aplikacyjne”

12.03.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w III etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

W ramach powyższej procedury do dofinansowania zostały rekomendowane 2 projekty, tj.:

  • projekt o nr POIR.04.01.04-00-0039/17 zlokalizowany w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę dofinansowania 3 530 546,88 PLN;
  • projekt o nr POIR.04.01.04-00-0078/17 z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 została wyczerpana alokacja na region lepiej rozwinięty, został zamieszczony na liście projektów niewybranych do dofinansowania.

Jednocześnie przywrócony został wniosek o nr POIR.04.01.04-00-0055/17 zlokalizowany w województwie innym niż mazowieckie, który w wyniku omyłki umieszczony został na liście projektów niewybranych do dofinansowania, z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach regionu lepiej rozwiniętego.

Ponadto, zmianie uległa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie 1/4.1.4/2017 do wysokości 212 035 887,86 PLN, w tym

  • 202 430 941,46 PLN w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz
  • 9 604 946,40 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1poddziałanie 4.1.4 III etap – II tura procedury odwoławczej

Wstecz