Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w konkursie 1/1.2/2018 program INNOSHIP

06.06.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2018 Działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R”.

Spośród 9 złożonych protestów dokonano oceny 8 protestów, z czego 2 protesty zostały uwzględnione. Tym samym projekty o nr POIR.01.02.00-00-0009/18 oraz POIR.01.02.00-00-0007/18 zostały wybrane do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 9 852 490,71 PLN. Ponadto, 6 protestów rozpatrzono negatywnie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista rankingowa projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/2018 INNOSHIP_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wstecz