Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w pierwszej rundzie naboru konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

03.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 9 protestów, tj. 8 realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP oraz 1 realizowany przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP, z czego:

  1. 1 protest został uwzględniony. Tym samym projekt o nr POIR.01.01.01-00-0081/19 realizowany samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP został wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 1 860 033,50 PLN;
  2. 1 protest pozostał bez rozpatrzenia;
  3. 7 protestów nie zostało uwzględnionych.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_DUŻE-PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_MŚP- PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wstecz