Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w konkursie 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim ,,Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”

13.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim ,,Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 2 protesty. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej ww. protesty nie zostały uwzględnione, tym samym żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim_procedura odwoławcza

Wstecz