Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka ,,Technologie kosmiczne”

26.06.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 3 protesty. Żaden z nich nie został uwzględniony. Tym samym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 ,,Technologie kosmiczne”_procedura odwoławcza

Wstecz